Polityka prywatności

Nadrzędnym celem BUDCON Sp. z o.o.  jest zapewnienie poufności danych naszych Klientów, Pracowników i Kandydatów do Pracy oraz przejrzystość w ich przetwarzaniu.

Polityka Prywatności opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz .Urz. UE L 119 z 4.5.2016; dalej jako: RODO;
 • wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych z 4 kwietnia 2017 r. dotyczące oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz ustalenia, czy przetwarzanie „z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko”, do celów rozporządzenia 2016/679; WP 248/17;
 • wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych z 13 grudnia 2016 r. dotyczące inspektorów ochrony danych (‘DPO’), WP 243/16, zrewidowane
  w dniu 5 kwietnia 2017 r.;
 • ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • ustawą z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn.: U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.; dalej jako: Kodeks pracy.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informujemy, że administratorami danych osobowych jest BUDCON Sp. z o.o., .; ul. Moniuszki 1A; 00-014 Warszawa, NIP 525-265-89-19, REGON 369728589

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), na ściśle zabezpieczonych serwerach. Każda operacja przesyłania i przetwarzania danych osobowych jest wykonywania zgodnie z obowiązującym prawem.

OBSZARY WSPÓŁADMINISTRACJI

W ramach działalności BUDCON Sp. z o.o. wyróżniamy niżej opisane obszary współadministracji:

 • REKRUTACJA – obszar rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej prowadzony wspólnie w imieniu firmy z wykorzystaniem bazy danych kandydatów do pracy
 • OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA – pracowników wewnętrznych oraz zewnętrznych i tymczasowych, którą wykonuje dział kadr i płac
 • PAYROLL – obsługa płacowa pracowników zewnętrznych i tymczasowych, którą wykonuje dział Payroll
 • KSIĘGOWOŚĆ – prowadzona przez dział księgowości
 • MARKETING I PUBLIC RELATIONS – realizowany przez osoby zatrudnione

ZASADNICZE KATEGORIE PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY

 • kandydaci do pracy
 • pracownicy tymczasowi zatrudnieni w oparciu o przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • pracownicy zewnętrzni świadczący pracę lub wykonujący usługi u Klienta
 • pracownicy wewnętrzni

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, W OPARCIU O KTÓRE DZIAŁAMY

 • zgody kandydatów do pracy oraz pracowników na przetwarzanie danych osobowych
 • realizacja umów oraz obowiązków agencji pracy tymczasowej wynikających z przepisów ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych
 • realizacja umów oraz obowiązków podmiotu zatrudniającego wynikających z przepisów prawa
 • wykonanie umowy oraz realizacja umowy z Klientem
 • prawnie uzasadniony interes firmy

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PODMIOTOM DANYCH

Informujemy, że wszystkim Podmiotom Danych przysługuje:

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą: e-maila: daneosobowe@budcon.pl za pomocą telefonu: +48 22 378 20 94 drogą pocztową: BUDCON Sp. z o.o.; ul. Moniuszki 1A; 00-014 Warszawa.
 • Prawo żądania od BUDCON Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

Ponadto informujemy że:

 • wobec Podmiotów Danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe Podmiotów Danych nie będą podlegały profilowaniu.
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne, wszystkim Podmiotom Danych przysługuje PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORAGNU NADZORCZEGO – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OKRES RETENCJI DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku rekrutacji okres retencji danych osobowych w naszej organizacji został określony wg kryterium czasu trwania projektów rekrutacyjnych, co oznacza, że dane osobowe Podmiotów Danych będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a po zakończeniu procesu rekrutacji dane będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes BUDCON Sp. z o.o.  w rozumieniu art. 6, ust. 1 lit. F RODO.

Polityka weryfikacji ważności zgód określa wewnętrzny okres retencyjności na 3 lata i po tym okresie BUDCON Sp. z o.o. będzie wysyłał ponowne zapytanie do Podmiotów Danych, dotyczące aktualizacji zgody.  W przypadku obszarów związanych z zatrudnieniem BUDCON Sp. z o.o.  stosuje okres retencji zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Podchodzimy bardzo poważnie do ochrony danych osobowych dlatego w ramach działalności jako BUDCON Sp. z o.o.  powołaliśmy jednego, wspólnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz lokalny zespół ambasadorów IODO, z którymi można się skontaktować za pomocą e-maila daneosobowe@budcon.pl za pomocą telefonu: : +48 22 378 20 94 drogą pocztową: BUDCON Sp. z o.o.; ul. Moniuszki 1A; 00-014 Warszawa.

Nie czekaj, aplikuj już teraz!
Aplikuj teraz